سوالات آزمون شماره ی ۱ سازمان سنجش (آبان ۹۰)

سوالات

پاسخنامه

سوالات آزمون شماره ی ۲ سازمان سنجش (آذر ۹۰)

سوالات

پاسخنامه

 

سوالات آزمون شماره ی ۳ سازمان سنجش (دی ۹۰)

سوالات

پاسخنامه

سوالات آزمون شماره ی ۴ سازمان سنجش (بهمن ۹۰)
سوالات آزمون جامع ۱ سازمان سنجش (فروردین ۹۱)
سوالات آزمون جامع ۲ سازمان سنجش (اردیبهشت ۹۱)

سوالات

پاسخنامه

سوالات آزمون جامع ۳ سازمان سنجش (خرداد ۹۱)

سوالات

پاسخنامه

** با تشکر ویژه از شادی صدفی